Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Phổ biến pháp luật cho người nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền

Làm rõ các khái niệm, các đặc điểm, mục đích và yêu cầu của công tác tuyên truyền, Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nói chung và đặc trƣng của công tác tuyên truyền PBGDPL cho ngƣời dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Phân tích và đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân công tác tuyên truyền, PBGDPL cho ngƣời dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5977

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét